Zaapeluj do Radnych
Województwa
Wielkopolskiego
o przyjęcie
Samorządowej
Karty Praw Rodzin

Zaapeluj do radnych
Województwa
Wielkopolskiego
o przyjęcie
Samorządowej
Karty Praw Rodzin!

Wielkopolskie rodziny proszą o poparcie apelu do wielkopolskich samorządowców. Wezwijmy ich wspólnie do przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Wobec coraz częstszych działań podejmowanych przez antyrodzinne organizacje, musimy dołożyć wszelkich starań, aby chronić dzieci przed wpływem szkodliwych ideologii oraz zagwarantować rodzinie poszanowanie jej autonomii.

W tym celu na początku roku wielkopolskie rodziny przekazały Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Podpisanie karty:

  • ochroni dzieci przed deprawacją;
  • zabezpieczy prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami,
  • zapewni respektowanie prawa rodzin w polityce prawodawczej samorządu.

Już 18 maja br. odbędzie się posiedzenie Sejmiku, na którym radni będą głosowali nad przyjęciem tych prorodzinnych rozwiązań.

Proszę o Państwa głos i podpisanie apelu, który przekażemy Przewodniczącej Małgorzacie Waszak. Karty podpisało już 37 samorządów. 

Pora, aby Wielkopolska również jednoznacznie opowiedziała się po stronie rodziny.

Liczymy na Państwa pomoc.

Projekt uchwały

Apel przygotowany przez Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” wspólnie z Centrum Życia i Rodziny

Radni Województwa Wielkopolskiego

Zwracam się z apelem o możliwie najszybsze przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Rodzina – fundament ładu społecznego i podstawowa wspólnota społeczna, zmaga się obecnie z coraz poważniejszymi problemami wewnętrznymi oraz jest poddawana silnej presji ideologicznej, także w Województwie Wielkopolskim.

Obserwujemy spadek liczby zawieranych małżeństw, przy równoczesnym rozpadzie prawie 1/3 z tych nowo zawartych. Choć cieszy fakt wyższego przyrostu naturalnego w Województwie niż średnia krajowa, to jednak wielodzietność nierzadko utożsamiana jest w świadomości społecznej z patologią i nieodpowiedzialnością.

Grupy o radykalnych poglądach co chwila proponują eksperymentalne projekty społeczne i próbują narzucać koncepcje ideologiczne, które kwestionują tożsamość małżeństwa i rodziny, a niekiedy wprost szkalują wizerunek rodziny, ukazując ją i relacje w niej panujące jako strukturalne źródło przemocy i wykorzystywania.

Forsowane przez skrajne grupy lobbystyczne programy tzw. zajęć antydyskryminacyjnych lub edukacji seksualnej kwestionują rolę rodziców jako pierwszych wychowawców dzieci i młodzieży, a tym samym osłabiają rodzinę. I właśnie odrzucanie autorytetu rodziców oraz osłabianie więzi wewnątrz rodziny sprawia, że realizowane przez samorządy programy profilaktyczne adresowane do osób nieletnich w zakresie korzystania z alkoholu, narkotyków, pornografii itp. wciąż nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

W tym decydującym dla przyszłości polskiego społeczeństwa momencie, potrzeba jednoznacznego postawienia rodziny w centrum wszystkich działań samorządu (tzw. family mainstreaming) i przypomnienia fundamentalnych zasad ustrojowych chroniących rodzinę, zapisanych w Konstytucji RP:

  • prawo do ochrony i opieki rodziny oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny (art. 18),
  • prawo do ochrony życia rodzinnego (art. 47),
  • prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1),
  • prawo dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1)
  • obowiązek władz publicznych do uwzględniania w polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny (art. 71 ust. 1).

Dlatego apeluję o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin w Województwie Wielkopolskim, która stanowi gwarancję ochrony wyżej wymienionych zapisów konstytucyjnych i wprowadzenie w życie działań, mających na celu dowartościowanie rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa oraz ochronę przed wpływami ideologii podważających ich autonomię i tożsamość.

Jestem przeświadczony, że żadna zbiorowość nie jest w stanie harmonijnie się rozwijać i stawiać czoła dziejowym wyzwaniom bez zaangażowania potencjału rodziny. Dlatego przyjęcie Karty chroniącej i promującej rodzinę będzie widocznym znakiem, w myśl jakich idei zamierza działać i jaką politykę prowadzić samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Jeszcze raz gorąco apeluję o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin – dla dobra Województwa Wielkopolskiego i jego rodzin!

Z uszanowaniem

Akcja została zakończona. Dziękujemy wszytkim za udział.

© Centrum Życia i Rodziny

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.